OUDERRAAD

De ouderraad is de schakel tussen de ouders en de school. Deze raad bestaat uit 11 ouders, een directielid en een leerkracht. Deze laatste twee hebben alleen een adviserende stem. De ouders in de ouderraad worden jaarlijks op een reguliere ouderraad vergadering in november gekozen, na schriftelijke aanmelding via een eerder meegegeven aanmeldingsformulier voor deelname aan de ouderraad of kascommissie. De ouderraad vergadert eens per maand samen met de afvaardiging van de directie en het team. De notulen kunt u altijd inzien op deze website.

Mocht u vragen hebben dan kunt u gebruik maken van eerder genoemd emaildadres of u kunt bij een van de ouderraadsleden terecht. De volgende ouders zitten in de OR:

Lydia de Vries (voorzitter)
Mike te Vaanholt (2e voorzitter)
Mariëlle Hartman (secretaris)
Gerdi Oonk (2e secretaris)
Marsha Dijkman (penningmeester)
Andres Mol
Marja Hietbrink 
Sanne Klein Selle
José Harkink-Smit
Marsha Dijkman
Annemiek ten Have
Nicôle te Plate (leerkracht)
Jolanda Harkink (leerkracht)

De ouderaad ondersteunt de leerkrachten met het organiseren van activiteiten. Om deze activiteiten voor alle leerlingen van school mogelijk te maken vraagt de ouderraad aan de ouders om een vrijwillige bijdrage.
Deze bijdragen worden onder andere gebruikt voor:
 

  • contactavonden + schoonmaakavonden
  • seizoen afhankelijke versieringen
  • hulpmiddelen in en om school (o.a. plein)
  • septemberfeest, sinterklaas-, kerst-, en paasfeest
  • sportieve activiteiten, avondvierdaagse
  • collectieve schoolongevallenverzekering
  • schoolzwemmen


Natuurlijk is iedereen vrij om de vrijwillige bijdrage al dan niet te voldoen. Het zal u duidelijk zijn dat de activiteiten alleen kunnen plaatsvinden wanneer de ouderraad over voldoende financiële middelen beschikt. De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens OR vergadering aan het begin van het schooljaar. De bijdrage is voor het komende schooljaar vastgesteld op € 23,--. Kinderen die na 1 januari starten betalen € 8,—. (Bankrekening 35.67.04.599 Rabobank Graafschap-Noord, t.n.v. Ouderraad Kerst Zwartschool. Graag met vermdeling van de groep en de naam van uw kind).

Met vriendelijke groet,
Ouderraad – Kerst Zwartschool