MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad die inspraak heeft op het schoolbeleid. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over alle belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ict, veiligheid op school, etc..

Samenstelling van de MR
Het aantal leden is afhankelijk van de grootte van de school en de MR bestaat nu uit vier vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en vier personeelsleden (personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen en de zittingsduur is drie jaar. MR leden hebben de mogelijkheid om aan cursussen deel te nemen en daarmee hun kennis te vergroten.

De medezeggenschapsraad van de Kerstzwartschool bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders en drie personeelsleden van de school. Op dit moment bestaat de raad uit de volgende leden (foto v.l.n.r.): Anne Klevering (ouder), Kim Hulshorst (leerkracht), Marijke Annevelink (leerkracht), Timo Eggink (ouder), Sanne Koier (leerkracht) en Saloa Omari (ouder).

MR

Contact
Heb je vragen of bespreekpunten voor de MR, neem gerust contact op met een van de leden door ze aan te spreken of stuur een e-mail naar mr@kerstzwartschool.nl. Via Parro laat de MR weten wanneer de vergaderingen plaatsvinden en vragen we ook actief om input van de ouders.

Taken medezeggenschapsraad
De MR heeft inspraak op dat wat de schooldirectie doet of laat. Zo oordeelt de MR over de (beleids)voorstellen van de directie, over de lijnen die door de directie worden uitgezet en de wijze waarop die lijnen worden uitgevoerd. Daarbij kan de MR ook zelf met voorstellen komen om het reilen en zeilen op school te verbeteren. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)

Bevoegdheden
De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de MR ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. De oudergeleding van de MR heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage. Over een aantal andere zaken heeft de MR adviesrecht. De notulen van de MR-vergaderingen kunnen opgevraagd worden via mr@kerstzwartschool.nl.

Jaarplan MR
In het jaarplan wordt vastgelegd welke onderwerpen in welke maand besproken moeten worden tijdens de vergadering. Op deze manier kan rekening worden gehouden met onderwerpen die jaarlijks terugkeren en met onderwerpen die het komende schooljaar zeker op de agenda moeten worden geplaatst. Voorbeelden zijn het schoolplan, de schoolgids, het zorgplan, de begroting van het bevoegd gezag, financiële middelen die het bevoegd gezag van het rijk heeft ontvangen, jaarverslag school en het jaarverslag van de MR. Daarnaast zullen gedurende het schooljaar onderwerpen worden besproken die meer een ad hoc karakter hebben. Op rustiger momenten kan de MR onderwerpen bespreken waar anders geen tijd voor is.

Wat doet de MR niet?
De MR is er om de belangen van ouders en kinderen op school te behartigen, maar niet om individuele problemen tussen ouders en/of kinderen en de school te bespreken. Uw kind-specifieke problemen moet u bespreken met de leerkracht, de directie of het schoolbestuur. Mocht het een probleem betreffen dat het algemeen bestuur betreft dan zal de MR het op de agenda van een vergadering zetten.