MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ict, veiligheid op school, fuseren met een andere school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

Samenstelling van de MR
In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. De zittingsduur van de MR is drie jaar. Het aantal leden in de MR is afhankelijk van de grootte van de school en bestaat uit evenveel ouders als vertegenwoordigers van het personeel. MR leden hebben de mogelijkheid om aan cursussen deel te nemen om hun kennis te vergroten.

Taken medezeggenschapsraad
De MR neemt standpunten in over datgene wat de schooldirectie doet of laat. De MR oordeelt over de (beleids)voorstellen van de directie; de lijnen die door de directie worden uitgezet en de wijze waarop die lijnen worden uitgevoerd. Daarbij kan de MR ook zelf met voorstellen komen. Kort gezegd gaat het maar om één ding: het reilen en zeilen van de school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). 

Bevoegdheden
De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht.

Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. De oudergeleding van de MR heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage. Over een aantal andere zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht.

De MR kan alle aangelegenheden die de school betreffen bespreken met de directie. Iedere ouder of personeelslid kan dus contact opnemen met de MR over zaken die de school betreffen. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dit via de MR aankaarten. 


Jaarplan MR
In het jaarplan wordt vastgelegd welke onderwerpen in welke maand besproken moeten worden tijdens de vergadering. Op deze manier kan rekening worden gehouden met onderwerpen die jaarlijks terugkeren en met onderwerpen die het komende schooljaar zeker op de agenda moeten worden geplaatst. Voorbeelden zijn het schoolplan, de schoolgids, het zorgplan, de begroting van het bevoegd gezag, financiële middelen die het bevoegd gezag van het rijk heeft ontvangen, jaarverslag school en het jaarverslag van de medezeggenschapsraad. Daarnaast zullen gedurende het schooljaar onderwerpen worden besproken die meer een ad hoc karakter hebben. Op rustiger momenten kan de MR onderwerpen bespreken waar anders geen tijd voor is.

Wat doet de MR niet?
De MR is er wel om de belangen van ouders en kinderen in de school te behartigen. De MR is er niet om individuele problemen tussen ouders/kinderen en de school te bespreken. Uw individuele problemen moet u bespreken met de leerkracht, de directie of het schoolbestuur. De MR kan wel uw signalen oppikken om dit te gebruiken als 'kapstok' om het onderwerp (algemeen) ter bespreking in de vergadering met de directie te brengen.