MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR) die inspraak heeft op het schoolbeleid. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over alle belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ICT, veiligheid op school, etc.

Medezeggenschapsraad stelt zich voor

De medezeggenschapsraad (MR) van de Kerst Zwartschool bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden van de school. Op dit moment bestaat de raad uit de volgende leden, v.l.n.r.: Anne Klevering (ouder), Kim Hulshorst (leerkracht), Marijke Annevelink (leerkracht), Timo Eggink (ouder), Sanne Koier (leerkracht) en Saloa Omari (ouder).

Samenstelling MR

Het aantal leden is afhankelijk van de grootte van de school en de MR bestaat nu uit drie vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en drie personeelsleden (personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen en de zittingsduur is drie jaar.

Rol van de medezeggenschapsraad

De rol van de medezeggenschapsraad op school is meepraten over het schoolbeleid. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban.

Betrokkenheid schoolbeleid

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Voorbeelden van onderwerpen waarover de MR meepraat zijn: pestbeleid, wijzigingen groepsindeling, schoolplan en onderwijskwaliteit en schooltijden. De MR kan ook zelf met voorstellen komen om het reilen en zeilen op school te verbeteren. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Wat doet de MR niet?

De MR is er om de belangen van ouders en kinderen op school te behartigen, maar niet om individuele problemen tussen ouders en/of kinderen en de school te bespreken. Uw kind-specifieke problemen moet u bespreken met de leerkracht, de directie of het schoolbestuur. Mocht het een probleem betreffen dat het algemeen bestuur betreft dan zal de MR het op de agenda van een vergadering zetten.

Meer informatie en contact

Heb je vragen of bespreekpunten voor de MR, neem gerust contact op met een van de leden of stuur een e-mail naar mr@kerstzwartschool.nl. Via Parro laat de MR weten wanneer de vergaderingen plaatsvinden en vragen we ook actief om input van de ouders.