Klachtenregeling

In het primair onderwijs is het schoolbestuur (bevoegd gezag) verplicht een klachtenregeling op te stellen.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school/instelling zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding kunnen worden afgehandeld. Indien dat echter gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan aan de hand van deze regeling een klacht worden ingediend.

De stichting OPONOA streeft naar (sociale) veiligheid binnen de scholen voor leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers.
Op elke school kan iets misgaan, iets fout lopen.
Als de school op deze situaties niet adequaat of niet naar verwachting van de klager reageert, kunnen klachten ontstaan.

Het bevoegd gezag van de stichting OPONOA gehoord de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad; heeft hiervoor de Klachtenregeling vastgesteld.

Download hier de 'Klachtenregeling'

.